Rodzaje i ceny biletów

Zgodnie z Uchwałą Nr 94/XII/2011 z dnia 30 maja 2011r roku Rady Miasta Jarosławia wprowadza się od dnia 01.04.2016 roku następującą TARYFĘ OPŁAT

Za jednorazowe przewozy osób oraz imienne bilety miesięczne na liniach miejskich i podmiejskich w miejskiej komunikacji autobusowej miasta Jarosławia

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH I MIESIĘCZNYCH ZA PRZEJAZD JEDNEJ OSOBY

Strefy

Odległość w km

Cena brutto w zł

Normalny jednoprzejazdowy

Ulgowy 37% jednoprzejazdowy

Ulgowy 50% jednoprzejazdowy

Normalny miesięczny

Ulgowy miesięczny

Miejska

W granicach administracyjnych miasta

2,00

1,25

1,00

75

44

I strefa

Do 6 km

2,10

1,30

1,05

78

46

II strefa

6 do 12 km

2,40

1,50

1,20

90

53

III strefa

12 do 18 km

2,70

1,70

1,35

101

59

Cena biletu miesięcznego na trasie do 6-ciu kilometrów w obrębie jednej miejscowości bez przekraczania granicy miejscowości podmiejskiej jest równa cenie biletu w mieście

Bilety miesięczne są ważne we wszystkie dni miesiąca

Ceny biletów jednorazowych za przejazd jednej osoby na liniach pozamiejskich

Strefy

Normalny

Ulgowy 37%

Ulgowy 50%

W granicy jednej strefy bez przekraczania granicy miejscowości

2,00 zł

1,25 zł

1,00 zł

Z przekroczeniem granicy jednej strefy

2,10 zł

1,30 zł

1,05 zł

Z przekroczeniem granicy dwóch stref

2,40 zł

1,50 zł

1,20 zł

Na terenie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu ważne są bilety zakupione w punktach sprzedaży miasta Jarosławia i okolicznych miejscowości z nadrukiem „MZK Sp. z o.o w Jarosławiu”

Bilety zakupione na terenie działalności innych MZK nie będą honorowane.

Biletów skasowanych odstępować nie wolno. Na skasowany bilet może jechać tylko jedna osoba.

STREFY

PRZYSTANKI W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH STREF

Strefa miejska
2,00 zł

Obszar administracyjny miasta Jarosławia :
Krakowska, Lotników skrzyżowanie, P.Z.Z, Pruchnicka TV, Szówsko skrzyżowanie, Kruhel Pawłosiowski, Łazy, Strzelecka 1

Strefa I
2,10 zł

Szówsko ceg., Szówsko Melioracja, Szówsko cm, Setna I, Setna II

Strefa II
2,40 zł

Szówsko GRN, Szówsko Goryle, Szówsko Skotnik, Szówsko Małe, Wola Sklep, Szówsko Słoneczna, Wiązownica GS, Wiązownica n/ż, Wiązownica kość., Wiązownica n/ż II

Strefa III
2,70 zł

Wiązownica Bednarów, Wiązownica skrz., Wiązownica k-c, Wiązownica Dolna, Wiązownica Sochy , Nielepkowice 1, Nielepkowice 2, Nielepkowice 3, Manasterz Iglopol, Manasterz Kość., Manasterz Szkoła, Manasterz Buchta, Manasterz nad Sanem

DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH SĄ UPRAWNIENI:

Ulga 37% - dzieci od lat 4 do 7 – na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna pozwalającego stwierdzić wiek dziecka; uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i licealnych do ukończenia 24 roku życia – na podstawie biletów jednoprzejazdowych.

Ulga 50% - na podstawie biletów jednoprzejazdowych i imiennych biletów miesięcznych studenci do ukończenia 26 roku życia; na podstawie imiennych biletów miesięcznych uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i licealnych do ukończenia 24 roku życia; emeryci - na podstawie legitymacji wydanej przez MZK Sp. z o.o w Jarosławiu, po przedłożeniu odcinka lub wyciągu bankowego z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wydanie legitymacji wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość – wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia; renciści, ociemniali, inwalidzi słuchu – osoby całkowicie niezdolne do pracy na podstawie legitymacji wydanej przez MZK Sp. z o.o w Jarosławiu w oparciu o orzeczenie właściwego organu emerytalno-rentowego i dowodu potwierdzającego tożsamość – wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia; Kombatanci oraz inne osoby uprawnione w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U z 2002 nr 42 poz.371) na podstawie stosownej legitymacji - wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW SĄ UPRAWNIENI:

Osoby po przekroczeniu 75 roku życia za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość oraz dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna pozwalającego stwierdzić wiek dziecka; renciści, ociemniali, inwalidzi słuchu – osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji – na podstawie legitymacji wydanej przez MZK Sp. z o.o w Jarosławiu w oparciu o orzeczenie właściwego organu emerytalno-rentowego i dowodu potwierdzającego tożsamość i ich opiekunowie na czas podróży; honorowi krwiodawcy posiadający Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia na podstawie stosownej legitymacji; dzieci niepełnosprawne z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego na osiedlu Witosa 18, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Jana Pawła II 30, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Filia Miejscowa ul. Wilsona 6c, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ul. Wilsona 6c oraz ich opiekunowie na czas podróży na podstawie stosownej legitymacji – wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia; Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia na podstawie stosownej legitymacji – wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia; Inwalidzi wojenni bez względu na miejsce zamieszkania i ich przewodnicy w przypadku gdy inwalida zaliczany jest do I grupy inwalidzkiej na podstawie stosownej legitymacji.

Osoby pobierające zasiłek wyrównawczy, rentę rodzinną, przebywające na świadczeniu przedemerytalnym nie mają uprawnień do przejazdów ulgowych.

Za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu

100,00 zł

Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny oraz dowóz pasażera, który nie posiada ważnego biletu na przejazd do Komendy Policji w celu potwierdzenia tożsamości

300,00 zł

Za zabranie ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy wyłączonych z przewozu lub za przewóz których przewiduje się opłatę, bez jej uiszczenia

40,00 zł

W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty - wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30% w stosunku do opłaty podstawowej

70,00 zł

W uzasadnionych przypadkach pasażer może ubiegać się w formie pisemnej o anulowanie opłaty dodatkowej. Opłata manipulacyjna za czynności związane z rozpatrzeniem powyższego wniosku wynosi 10% kwoty opłaty dodatkowej, powiększonej o cenę biletu jaki winien posiadać w czasie kontroli.

UWAGA! Brak znaczka do biletu miesięcznego, jak również brak wpisu numeru legitymacji na znaczku traktowane będzie jako jazda bez ważnego biletu.

Opłatę za przewóz bagażu o wymiarach większych niż 20cm x 40cm x 60cm albo przewóz wózka dziecinnego lub psa ustala się w wysokości opłaty normalnej za przejazd jednej osoby na danej linii.

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE PREZES MZK LUB OSOBY UPOWAŻNIONE W DNI ROBOCZE W GODZ. 7.00 - 15.00 W SIEDZIBIE

MZK Sp. z o.o w JAROSŁAWIU TEL. 16 621 43 83, 16 624 43 82

Informujemy, że ulga dla emerytów w granicach administracyjnych miasta obowiązuje również na bilety miesięczne.

CENY NA STACJI PALIW


Aktualne ceny paliw

 

     

    4,62 zł/l


    

    4,40 zł/l


Godziny otwarcia stacji


Pn - Pt:   6:00 - 21:00

Sobota:  7:30 - 19:30

Niedziela: 8:00 - 16:00


Najniższe ceny 

w Jarosławiu

Wysoka jakość paliwa


SPRZEDAŻ BILETÓW


Punkt sprzedaży biletów 

Siedziba MZK Jarosław


Godziny otwarcia

Pn - Pt:   7:00 - 14:30

Sobota: nieczynne

Niedziela: nieczynne


SIEDZIBA MZK JAROSŁAW


Miejski Zakład Komunikacji

w Jarosławiu


  Dyzpozytor

  (16) 621 43 82

  Sekretariat

  (16) 621 43 83

  Kadry i księgowość

  (16) 624 31 21 

 mzk@jaroslaw.pl

 emzetkajar@interia.pl


Reklama

reklama.mzk@interia.pl