Przepisy porządkowe


1.   Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz określonych Regulaminem.

2.   Zabrania się picia alkoholu w autobusach oraz przebywania w autobusie osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

3.   Zabrania się palenia tytoniu w autobusach.

4.   W autobusie nie wolno przewozić:

a)  przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających innym pasażerom odbywanie podróży;

b)  rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, zapalnych łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych;

c)  broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia za względu na pełnione funkcje);

5.   Wszelkiego rodzaju urządzenia audio-video, emitujące obrazy i dźwięki mogą być używane przez pasażera w czasie przewozu pod warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla innych pasażerów.

6.   Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.

7.   Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być nie wpuszczone do pojazdu lub mogą być z niego usunięte. Do osób takich należy zaliczyć w szczególności:

a)  osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu,

b)  osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

8.   W przypadku odmowy opuszczenia autobusu, obsługa autobusu ma prawo zwrócić się o interwencję organów Policji lub innych uprawnionych służb.

9.   Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi lub innym podróżnym na zasadach określonych w przepisach prawa.

10.  Podróżny, który mimo braku uprawnień zajmuje miejsce oznaczone symbolem „dla inwalidy” albo „dla kobiety w ciąży lub z dzieckiem na ręku”, zobowiązany jest zwolnić to miejsc w przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej.


CENY NA STACJI PALIW


Aktualne ceny paliw

 

Godziny otwarcia stacji


Pn - Pt:   6:00 - 21:00

Sobota:  7:00 - 15:00

Niedziela: nieczynne


Konkurencyjne ceny

Wysoka jakość paliwa


SPRZEDAŻ BILETÓW


Punkt sprzedaży biletów 

Siedziba MZK Jarosław


Godziny otwarcia

Pn - Pt:   7:00 - 14:30

Sobota: nieczynne

Niedziela: nieczynne


SIEDZIBA MZK JAROSŁAW


Miejski Zakład Komunikacji

w Jarosławiu


  Dyzpozytor

  (16) 621 43 82

  Sekretariat

  (16) 621 43 83

  Kadry i księgowość

  (16) 624 31 21 

 mzk@jaroslaw.pl

 emzetkajar@interia.pl


Reklama

reklama.mzk@interia.pl