Regulamin dla linii miejskich

REGULAMIN przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejska JarosławRozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego, zwany dalej "Regulaminem", określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego i nadzorowanego przez Gminę Miejska Jarosław.

 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1/ pojazd - środek transportu wykorzystywany przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym przeznaczone do przewozu osób i rzeczy,

2/ operator – Miejski Zakład komunikacji Spółka z o.o. w Jarosławiu,

3/ przewóz - transport osób oraz rzeczy wykonywany przez operatora,

4/ pasażer - osoba, która zawarła umowę przewozu.

§ 2

Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są operator, pasażerowie oraz pozostałe osoby uczestniczące w procesie przewozu.

§ 3

 1. Podczas przewozu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów prawnych, pasażerowie stosują się do wskazówek i poleceń wydawanych przez kierującego pojazdem oraz innych upoważnionych osób.

 2. W przypadku awaryjnej zmiany trasy kierujący pojazdem obowiązany jest do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

§ 4

Operator nie odpowiada za szkody spowodowane siłą wyższą lub powstałe w szczególności w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu, zatorami komunikacyjnym, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez zarządcę drogi lub organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

§ 5

 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu.

 2. Kierujący pojazdem ma obowiązek przyjąć od pasażera rzecz znalezioną w pojeździe oraz przekazać ją Operatorowi.Rozdział II
PRZEWÓZ OSÓB

§ 6

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach komunikacyjnych i po zatrzymaniu się pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd oraz osoby starsze i niepełnosprawne.

 2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

1/ podczas ruchu pojazdu,

2/ przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,

3/ po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

 1. Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku na trasie:

1/ gdy jest to wyznaczony przystanek komunikacyjny dla wysiadających,

2/ gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy,

3/ gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy,

4/ na polecenie kierującego pojazdem.

 1. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest za zgodą kierującego pojazdem, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po podstawieniu pojazdu na przystanek początkowy. Podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, obsługujący pojazd obowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu czynności manewrowych, podjechać do przystanku początkowego dla wsiadających celem umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.

§ 7

Pasażerowie chcący wysiąść na przystanku „na żądanie” obowiązani są uprzedzić o tym zamiarze kierującego pojazdem ustnie lub przy pomocy urządzeń sygnalizacyjnych przeznaczonych do tego w pojeździe, zaś osoby mające zamiar wsiąść na przystanku „na żądanie” obowiązane są do zatrzymania pojazdu wyraźnym znakiem poprzez podniesienie ręki.

§ 8

Kierujący pojazdem sygnalizuje zamknięcie drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd, a wsiadające są wewnątrz pojazdu. Zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem drzwi.

§ 9

 1. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

1/ osób z dzieckiem oraz kobiet w ciąży,

2/ inwalidów (osób niepełnosprawnych),

3/ wózków dziecięcych.

 1. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc.

 2. W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu innego niż wózek dziecięcy w miejscu określonym w ust. 1 pkt 3, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera z wózkiem dziecięcym i przestawienia przewożonego bagażu z zachowaniem postanowień zawartych w § 13.

 3. Dla zapewnienia bezpiecznego przejazdu, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych zobowiązane są do ich zabezpieczenia. W przypadku, gdy w pojeździe znajdują się pasy lub inne urządzenia zabezpieczające przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, osoby te zobowiązane są skorzystać z tych urządzeń.

 4. Opiekunowie przewożonych w wózkach dzieci zobowiązani są do zabezpieczenia dziecka przed wypadnięciem z wózka (poprzez zapięcie pasów, szelek bądź innego wyposażenia wózka) oraz do zabezpieczenia wózka przed przemieszczeniem się wewnątrz pojazdu.

 5. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

§ 10

 1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być usunięte z pojazdu bądź niedopuszczone do skorzystania z przewozu. W takim przypadku pasażerom nie przysługuje zwrot opłaty za ewentualny przejazd.

 2. Osoby nieposiadające ważnego biletu, odmawiające zapłacenia należności za przewóz i odmawiające okazania dokumentu tożsamości kontrolerowi mogą być usunięte z pojazdu.

§ 11

W przypadkach nadzwyczajnych, związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia, popełnieniem przestępstwa, rażącym naruszeniu niniejszego regulaminu lub innym poważnym zakłóceniu porządku publicznego, kierujący pojazdem uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

§ 12

W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego oraz na przystankach pasażerom zabrania się:

1/ otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,

2/ używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych,środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,

3/ wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

4/ siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz schodach,

5/ spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu,

6/ spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu lub przystanku,

7/ przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,

8/ żebrania i sprzedaży obnośnej,

9/ wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju,

10/ wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia,11/ kwestowania , nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek

12/ zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów,

13/ zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia.Rozdział III
PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

§ 13

 1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

 2. Za bagaż ręczny, uważa się jeden przedmiot przekraczający wymiary 60 cm x 40 cm x 20 cm lub kilka przedmiotów, których gabaryty łącznie przekraczają te wymiary.

 3. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 4. Wchodząc do pojazdu należy zdjąć plecak, a w pojeździe trzymać go na wysokości podłogi.

 5. W przypadkach naruszenia przez pasażera postanowień ust. 1,2 i 3, kierujący pojazdem może zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera, wraz z przewożonym bagażem, przedmiotami/rzeczami lub zwierzęciem.

 6. Dopuszcza się w przypadku nagłego załamania pogody lub awarii roweru za zgodą kierowcy przewóz rowerów, pod warunkiem że: istnieje możliwość umieszczenia roweru w pojeździe tak aby nie utrudniał przejścia, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu, nie powodował uszkodzenia pojazdu i nie był zagrożeniem dla innych pasażerów.

 7. Nie podlegają opłacie: wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna, wózki z których korzystają dzieci do lat czterech.

§ 14

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

1/ przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami,farbami,chemikaliami itp.)

2/ przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,

3/ przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,

4/ przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszego regulaminu lub odrębnych przepisów.

§ 15

 1. Dozwolony jest przewóz psa pod warunkiem, że zwierzę nie zachowuje się agresywnie oraz jest trzymane na smyczy i ma założony kaganiec. Wymagane jest również posiadanie aktualnego świadectwa szczepienia psa.

 2. W pojazdach można przewozić, oprócz psa, także małe zwierzęta domowe, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w pojemnikach przeznaczonych do przewozu zwierząt (w koszach, transporterach, klatkach) zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom trzecim, w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz tych zwierząt.

§ 16

Pasażer jest obowiązany:

1/ umieścić przewożony bagaż tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z pojazdu,

2/ opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami § 15,

3/ opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w § 14.

§ 17

 1. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożony bagaż lub zwierzęta.

 2. Pasażer odpowiada wobec operatora za szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu z jego winy oraz za szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.


Rozdział IV
ZASADY UISZCZANIA OPŁATY ORAZ KONTROLA BILETÓW

§ 18

Zasady uiszczania opłaty za przejazd określa Uchwała Nr 94/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr87,poz.1456z późn. zm.).

§ 19

  1. Opłat za przewozy można dokonywać wyłącznie poprzez nabycie i skasowanie biletów z nadrukiem „ MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu.

  2. Należna opłatę za przejazd można opłacić składając nominały biletów do wysokości należnej opłaty taryfowej.

  3. Na każdy bagaż przekraczający wymiary 60 cm x 40 cm x 20 cm obowiązuje oddzielny bilet.

  4. Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go na żądanie obsługi pojazdu lub służby kontroli.

  5. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi, taki bilet nie uprawnia innego pasażera do jazdy.

  6. Bilet zniszczony jest nieważny, nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako biletem ważnym, uprawniającym do przejazdu.

§ 20

  1. Wydruk kasownika zawiera kod cyfrowy lub inny znak, nośnik służący do identyfikacji biletów.

  2. Bilety należy kasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Skasowane bilety należy zachować do kontroli.

  3. Przy korzystaniu z biletu ulgowego lub przejazdu bezpłatnego pasażer obowiązany jest posiadać i okazywać na żądanie kontrolera dokument uprawniający do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.

  4. Bilet ważny jest w pojeździe, w którym został skasowany, na całym kursie danej linii. Poprzez kurs należy rozumieć przejazd pojazdu danej linii w jednym kierunku, pomiędzy przystankami końcowymi.

  5. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie kursu, pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z biletem następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, albo podstawionym pojazdem zastępczym.

  6. Operator stosuje bilety miesięczne trasowane i miesięczne sieciowe. Pasażer zobowiązany jest do wpisania numeru legitymacji oraz pełnego imienia i nazwiska do biletu okresowego . Bez wpisów o których mowa w zdaniu pierwszym bilet okresowy jest nieważny.

§ 21

  1. Kontrolę dokumentów przewozu osób lub bagażu przeprowadzają kontrolerzy legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

  2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego; numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu; zdjęcie kontrolującego; zakres upoważnienia; okres ważności; pieczęć i podpis wystawcy.

  3. Pasażer obowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu.

  4. Kontrola ważności biletów jednorazowych przeznaczonych do kasowania polega na porównaniu wydruku kontrolnego dokonanego przed ewentualnym zablokowaniem kasowników, z wydrukiem na bilecie pasażera.

  5. W przypadku kontroli biletów okresowych, kontroli podlega okres ważności biletu, zgodność z trasą oraz fakt posiadania ważnego znaczka z wpisanym numerem biletu oraz pełnego imienia i nazwiska.

  6. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu kontroler pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

  7. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

  8. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust. 7 zdanie drugie.

  9. Kontroler ma prawo:

   1. w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;

   2. w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;

   3. w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentów.

  10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.

§ 22

 1. Pasażer stosujący przemoc wobec kontrolującego, utrudniający przeprowadzenie kontroli, ubliżający godności osobistej kontrolera podlega odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Kontrolerzy obowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych.

 3. Na każde żądanie pasażera, kontroler umożliwi pasażerowi spisanie numeru identyfikacyjnego oraz poinformować o miejscu składania reklamacji oraz skarg.

 1. Kontrola winna być przeprowadzona w sposób uprzejmy i grzeczny, ale zarazem stanowczy.

 2. Podczas przeprowadzania kontroli biletów kierowca ma prawo udostępnić pasażerom do wsiadania i wysiadania wybrane drzwi.


Rozdział V
SKARGI I REKLAMACJE

§ 23

 1. Skargi i reklamacje wynikające z realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane na zasadach ogólnych, przewidzianych w stosownych przepisach prawnych, w tym w przepisach ustawy Prawo przewozowe.

 2. Reklamację składa się:

    10.1) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;

    10.2)gdy pasażer nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

 1. Reklamację składa się w formie pisemnej.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

   1. datę sporządzenia reklamacji;

   2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;

   3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

   4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

   5. kwotę roszczenia;

   6. wykaz załączonych dokumentów;

   7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

 3. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

 4. Reklamację składa się w MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu ul. Zamkowa 1, 37 – 500 Jarosław.

 5. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 4, wzywa się reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionej reklamacji.

 6. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

 7. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

 8. W przypadku złożenia odwołania od nieuwzględnionej w całości lub części reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania, można zmienić rozstrzygnięcie, gdy dokonano błędnej oceny stanu faktycznego albo gdy zostały ujawnione nowe, istotne dla sprawy okoliczności, które nie były wcześniej znane.

§ 24

 1. Skargi i wnioski pasażerów w sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej rozpatruje Burmistrz Miasta Jarosławia. Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Jarosławia Rynek 1, 37 – 500 Jarosław.

 2. Skargi i wnioski w zakresie działalności dotyczącej kontroli biletów oraz innych kwestii związanych z działalnością przewozową rozpatruje MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu ul. Zamkowa 1, 37 – 500 Jarosław.

 3. Skargi i wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Regulamin podlega publikacji poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej organizatora. Ponadto na podstawie niniejszego regulaminu sporządzone zostaną wyciągi, które podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w pojazdach.

 2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego przyjęcia.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.


ORGANIZATOR:


Urząd Miasta

Jarosławia

ul. Rynek 1

Tel: +48 16 624 87 00

FAX: +48 16 624 87 65

http://www.jaroslaw.pl

OPERATOR:


MZK Sp. z o.o.

w Jarosławiu

ul. Zamkowa 1

Tel: +48 16 621 43 83

http://www.mzk-jaroslaw.pl

DYSPOZYTORNIA:


MZK Sp. z o.o.

w Jarosławiu

ul. Zamkowa 1

Tel: +48 16 621 43 82CENY NA STACJI PALIW


Aktualne ceny paliw

 

Godziny otwarcia stacji


Pn - Pt:   6:00 - 21:00

Sobota:  7:00 - 15:00

Niedziela: nieczynne


Konkurencyjne ceny

Wysoka jakość paliwa


SPRZEDAŻ BILETÓW


Punkt sprzedaży biletów 

Siedziba MZK Jarosław


Godziny otwarcia

Pn - Pt:   7:00 - 14:30

Sobota: nieczynne

Niedziela: nieczynne


SIEDZIBA MZK JAROSŁAW


Miejski Zakład Komunikacji

w Jarosławiu


  Dyzpozytor

  (16) 621 43 82

  Sekretariat

  (16) 621 43 83

  Kadry i księgowość

  (16) 624 31 21 

 mzk@jaroslaw.pl

 emzetkajar@interia.pl


Reklama

reklama.mzk@interia.pl