Regulamin dla linii regularnych

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

Niniejszy regulamin obowiązuje w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o. o. z siedzibą w Jarosławiu, ul. Zamkowa 1, posiadającym licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób nr 0046468 wydaną przez Starostę Jarosławskiego (dalej: Przewoźnik), ustalony na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe / Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.

Niniejszy Regulamin Przewozów (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu w ramach świadczonych przez przewoźnika usług przewozów regularnych, tj. publicznego przewozu osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. O transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 nr 125 poz. 874) i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 ze zm.). Regulamin nie dotyczy usług w komunikacji miejskiej, realizowanych w oparciu o odrębne umowy, w których warunki obsługi podróżnych, przewozu osób i bagażu określają przepisy porządkowe wydane we właściwym trybie przez zleceniodawcę tych usług.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowę przewozu zawiera się poprzez nabycie biletu na przejazd (dalej: bilet).

 2. Na bilecie określona jest: nazwa przewoźnika, relacja lub strefa przejazdu, wysokość należności za przejazd, zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień pasażera, w tym dane osobowe pasażera, jeśli jest to niezbędne dla przewoźnika w regularnym przewozie osób.

 3. Bilety nabywa się w kasie biletowej lub bezpośrednio u kierowcy autobusu obsługującego daną linię komunikacyjną. W tym ostatnim przypadku, w miarę dostępnych miejsc w autobusie.

 4. Prawo zajęcia miejsca w autobusie przysługuje w pierwszej kolejności pasażerowi z ważnym biletem miesięcznym lub innym biletem okresowym wielokrotnego przejazdu, następnie z ważnym biletem jednorazowym zakupionym u kierowcy.

 5. Przewóz pasażerów na podstawie biletów jednorazowych odbywa się w oparciu o bilet ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.

 6. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy autobusu przy wejściu do autobusu zakupiony wcześniej bilet oraz, w przypadku korzystania na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z przejazdu ulgowego, dokument uprawniający do ulg.

 7. Bilet jednorazowy upoważnia do przejazdu na odcinku trasy podanym na bilecie, w określonym autobusie i bez prawa przerwy na przystankach pośrednich.

 8. W komunikacji zwykłej dziecko do lat 4, towarzyszące osobie posiadającej bilet, na podstawie biletu jednorazowego korzysta z 100% ulgi, jeżeli nie korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia.

 9. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu i w miejscach określonych w rozkładzie jazdy albo, w sytuacjach szczególnych, w miejscach wskazanych przez obsługę autobusu.

 10. Pasażer, zajmujący miejsce w autobusie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa ma obowiązek je zapiąć.

 11. Reklamacje i uwagi związane z zakupem biletów należy kierować na piśmie bezpośrednio do przewoźnika na wskazany na bilecie adres oddziału przewoźnika, z którego działalnością wiąże się dany przewóz.

 12. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona w razie stwierdzenia obecności w autobusie pasażera bez ważnego biletu na przejazd lub na przewóz bagażu, ma prawo w stosunku do tej osoby:

  - w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości;

  - w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości – zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, o ustalenie tożsamości;

  - w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument uprawniający do przejazdu ulgowego jest podrobiony lub przerobiony lub należy do innej osoby niż posługujący się nim pasażer, zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem i przesłać go organom ścigania, powiadamiając, w dwóch pierwszych przypadkach, o tym fakcie wystawcę dokumentu.

 13. Pasażer przed wejściem do autobusu zobowiązany jest upewnić się, czy pojazd, którym zamierza odbyć podróż jest właściwy, jak też pasażer zobowiązany jest upewnić się, czy wysiada na właściwym przystanku.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW

 1. Niezwłocznie po nabyciu biletu pasażer powinien sprawdzić prawidłowość jego wystawienia. Po odejściu od kasy biletowej reklamacje nie będą uwzględniane.

 2. Po zajęciu miejsca w autobusie zabronione jest przekazywanie biletu innym pasażerom.

 3. W miejsce biletów na okaziciela skradzionych lub zagubionych nie wystawia się duplikatów.

 4. Bilet zniszczony, uszkodzony lub poprawiany jest nieważny.

 5. Bilety miesięczne (imienne) wydaje się na okres miesiąca kalendarzowego (wszystkie dni miesiąca kalendarzowego), na określone linie, kursy i relacje. Bilet miesięczny jest ważny z dokumentem tożsamości, a w przypadku biletów miesięcznych ulgowych, dodatkowo z dokumentem poświadczającym ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów.

 6. Ceny biletów są cenami umownymi i wynikają z aktualnie obowiązujących taryf przewoźnika. Cenniki są dostępne przy kasie biletowej.

 7. Opłatę za przewóz ustala się za rzeczywistą odległość przewozu, w zależności od uprawnień podróżnych do korzystania z ulg ustawowych,

 8. Rzeczywista odległość przewozu jest odległością miedzy punktami zatrzymania się autobusu, na których mogą wsiadać i wysiadać pasażerowie (przystanki).

 9. Odległość rzeczywistą podaje się w rozkładach jazdy i cennikach oddzielnie dla danej linii.

 10. W trakcie podróży pasażerowie winni zachować bilet do kontroli. Pasażer powinien zachować bilet także po zakończeniu podróży na wypadek ewentualnej reklamacji. Dotyczy to także kwitów bagażowych.

 11. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniona jest obsługa autobusu lub inne upoważnione przez przewoźnika osoby posiadające odpowiednie identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

 12. W przypadku stwierdzenia przez obsługę autobusu lub upoważnione osoby:

  - braku odpowiedniego dokumentu przewozu,

  - braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu,

  - niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,

  - spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu,

  pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej albo kosztów wystawienia wezwania do zapłaty.

 13. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowego przejazdu, wystawiane jest wezwanie do zapłaty ze wskazaniem terminu zapłaty.

 14. Opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika podlega zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty podlega umorzeniu wówczas, gdy pasażer, nie później niż 7 dni od dnia przewozu, przedstawi dokumenty uprawniające do ulgowego przejazdu lub ważny dokument przewozu, którego pasażer nie miał podczas przejazdu.

 15. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub opłacenia jej w terminie nie później niż 7 dni od dnia wystawienia, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30 %.

III. PRZEWÓZ BAGAŻU

 1. Pasażer ma prawo przewozić bagaż podręczny tj. bagaż trzymany przez pasażera na kolanach lub bagaż, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach lub pod fotelem zajmowanym przez podróżnego.

 2. Rzeczy zabierane przez podróżnych do autobusu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi podczas jazdy lub stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.

 3. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

 4. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty, itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie mieści się w luku bagażowym lub zagraża bezpieczeństwu przewożonych pasażerów i ich bagaży.

 6. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu bądź rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony.

 7. Wyłącznie jako bagaż podręczny powinny być przewożone rzeczy szczególnie cenne (np. gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika, sprzęt komputerowy) oraz rzeczy posiadające wartość naukową lub zabytkową.

 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny pasażera, chyba że szkoda powstała z winy przewoźnika.

 9. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym pasażer kończy podróż.

 10. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia wskazanego na bilecie.

 2. Jeżeli z powodu okoliczności, za które przewoźnik odpowiada nie jest możliwe wykonanie przewozu zgodnie z zawartą umową na przewóz, przewoźnik zapewnia w miarę możliwości przewóz zastępczy przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych.

 3. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnienia przewozu lub odwołania regularnego kursu, chyba że szkoda powstała z przyczyn przez przewoźnika niezawinionych, a w szczególności na skutek następujących zdarzeń:

  1. wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu,

  2. trudne warunki atmosferyczne,

  3. pożar, powódź, zamknięcie dworców autobusowych,

  4. zastosowanie się do żądań policji lub innych organów władzy państwowej lub samorządowej,

  5. akty wandalizmu i terroru,

  6. zamknięcie drogi, objazdy, duże natężenie ruchu,

 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp., jeżeli będzie to konieczne z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

 5. Do obowiązków kierowcy autobusu należy min.:

  1. zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych rozkładem jazdy,

  2. prawidłowe wydawanie pasażerom biletów na przejazd,

  3. podawanie do wiadomości podróżnych nazw przystanków znajdujących się na trasie jazdy autobusu w komunikacji pospiesznej,

  4. ustne zawiadomienie czekających podróżnych na przystankach o niemożności ich zabrania do przewozu, jeżeli w autobusie brak miejsc lub wywieszanie w widocznym miejscu tablicy informującej o braku miejsc.

V. ZASADY PORZĄDKOWE

 1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz określonych Regulaminem.

 2. Zabrania się picia alkoholu w autobusach oraz przebywania w autobusie osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

 3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach.

 4. W autobusie nie wolno przewozić:

  1. przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających innym pasażerom odbywanie podróży;

  2. rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, zapalnych łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych;

  3. broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia za względu na pełnione funkcje);

 5. Wszelkiego rodzaju urządzenia audio-video, emitujące obrazy i dźwięki mogą być używane przez pasażera w czasie przewozu pod warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla innych pasażerów.

 6. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.

 7. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być nie wpuszczone do pojazdu lub mogą być z niego usunięte. Do osób takich należy zaliczyć w szczególności:

  1. osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu,

  2. osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

 8. W przypadku odmowy opuszczenia autobusu, obsługa autobusu ma prawo zwrócić się o interwencję organów Policji lub innych uprawnionych służb.

 9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi lub innym podróżnym na zasadach określonych w przepisach prawa.

 10. Podróżny, który mimo braku uprawnień zajmuje miejsce oznaczone symbolem „dla inwalidy” albo „dla kobiety w ciąży lub z dzieckiem na ręku”, zobowiązany jest zwolnić to miejsc w przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej.

VI. ULGI

 1. Przewoźnik honoruje uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. DzU. Z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 ze zm.) oraz w innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Poza uprawnieniami do ulgowych przejazdów, wynikającymi z przepisów, o których mowa w pkt 2 powyżej, Przewoźnik ma prawo do wprowadzenia ulg handlowych obowiązujących w stosunku do określonych grup pasażerów lub na określonych kursach. Informacja o ulgach handlowych jest podawana do wiadomości podróżnych w ten sam sposób, co informacja o obowiązujących cennikach.

VI. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski dotyczące działalności przewoźnika można składać osobiście w biurze Miejskiego Zakładu Komunikacji
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 - 15.00 lub pisemnie:

 1. za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 37 – 500 Jarosław

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: emzetkajar@interia.pl

 3. telefonicznie pod numerami telefonów: Dyspozytornia (16) 621-43-82, Sekretariat (16) 621-43-83

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem w terminie 14 dni od dnia podania do wiadomości Podróżnym.CENY NA STACJI PALIW


Aktualne ceny paliw

 

Godziny otwarcia stacji


Pn - Pt:   6:00 - 21:00

Sobota:  7:00 - 15:00

Niedziela: nieczynne


Konkurencyjne ceny

Wysoka jakość paliwa


SPRZEDAŻ BILETÓW


Punkt sprzedaży biletów 

Siedziba MZK Jarosław


Godziny otwarcia

Pn - Pt:   7:00 - 14:30

Sobota: nieczynne

Niedziela: nieczynne


SIEDZIBA MZK JAROSŁAW


Miejski Zakład Komunikacji

w Jarosławiu


  Dyzpozytor

  (16) 621 43 82

  Sekretariat

  (16) 621 43 83

  Kadry i księgowość

  (16) 624 31 21 

 mzk@jaroslaw.pl

 emzetkajar@interia.pl


Reklama

reklama.mzk@interia.pl